ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്

ജല വിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രം (സി.ഡബ്ള്യൂ.ആർ.ഡി.എം)
കുന്ദമംഗലം, കോഴിക്കോട് - 673 571
കേരളം, ഇന്ത്യ 
ഫോൺ: (91) 495 - 2351 800,2351 801, 2351 803, 2351 804
ഇമെയിൽ: ed@cwrdm.org

ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ 

തിരുവനന്തപുരം (നെയ്യാറ്റിൻകര)

സി.ഡബ്ള്യൂ.ആർ.ഡി.എം ഉപകേന്ദ്രം 
നെയ്യാറ്റിൻകര(പി. ഓ)
തിരുവനന്തപുരം - 695121
കേരളം.
ഫോൺ: 0471 2222319
ഇമെയിൽ: neyyattinkara@cwrdm.org

കോട്ടയം

സി.ഡബ്ള്യൂ.ആർ.ഡി.എം ഉപകേന്ദ്രം 
മണ്ണഞ്ചേരിൽ ഹൗസ് 
അഡ്ജസ്ന്റ് ടു ഹോട്ടൽ പേൾ റെസിഡൻസി,  കോടിമാത
കോട്ടയം മെയിൻ (പി. ഓ) - 686 001
കേരളം.
ഫോൺ:0481 - 2563 197
ഇമെയിൽ: kottayam@cwrdm.org

എറണാകുളം (മണിമലക്കുന്ന്)

സി.ഡബ്ള്യൂ.ആർ.ഡി.എം ഉപകേന്ദ്രം 
മണിമലക്കുന്ന്
ഒലിയപ്പുറം (പി. ഓ)
കൂത്താട്ടുകുളം
എറണാകുളം - 686 679
കേരളം.
ഫോൺ: 0485 - 2963 517
ഇമെയിൽ: manimalakunnu@cwrdm.org