പേര്  പദവി , ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് ഫോൺ
(ഔദ്യോഗിക)
ഇമെയിൽ (ഔദ്യോഗിക)

അബ്ദു റഷീദ് 

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-3, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 828

rasheed@cwrdm.org

അബ്ദുൽ റസാഖ് ഇ

ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ് 

0495-2351 807

razak@cwrdm.org

അജീഷ് എൻ. പിള്ള

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 855

ajeeshnp@cwrdm.org

അല്ലി ടി. പി

ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ് 

0495-2351 807

allitp@cwrdm.org

അമ്പിളി ജി. കെ

മേധാവി i/c & സീനിയർ സയന്റിസ്റ്, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 841

ambili@cwrdm.org

ഡോ. അനില അലക്സ്

മേധാവി i/c & സയന്റിസ്റ് - ബി, കോട്ടയം ഉപകേന്ദ്രം 

0481-2563 197

anila@cwrdm.org

അനുപ്രഭ സി. പി 

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-3, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ് 

0495-2351 807

anu@cwrdm.org

ഡോ.  അരുൺ പി. ആർ 

സയന്റിസ്റ്, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്, നിർമ്മാണ പരിപാലന സൗകര്യം i/c 

 

0495-2351 857

arun@cwrdm.org

ഡോ.  ആശിഷ് കെ. ചതുർവേദി 

സയന്റിസ്റ്, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 848

ashispc@cwrdm.org

ബാലഗോപാലൻ വി. എം 

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2 , അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ് 

0495-2351 816

vmb@cwrdm.org

ബിന്ദു ബി. കെ 

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-3, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിനാൻസ് 

0495-2351 818

bindu@cwrdm.org

ബിനീഷ ടി. എം 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-3, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 894

bineesha@cwrdm.org

ഡോ. സെലിൻ ജോർജ്

മേധാവി & സീനിയർ പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്, എറണാകുളം (മണിമലക്കുന്ന്) ഉപകേന്ദ്രം

0485-2963517

celine@cwrdm.org

ചന്ദ്രൻ കൊളപ്പാടൻ 

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-5, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 820

chk@cwrdm.org

ചന്ദ്രൻ വി. കെ 

ഓഫീസ്  അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1 , അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ് 

0495-2351 867

vkc@cwrdm.org

 

ഡോ.  ചിത്ര വി. എസ് 

 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

 

0495-2351 885

 

chithravs@cwrdm.org

 

ഡാലിഷ് തളത്തിൽ

 

ഓഫീസ്  അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

 

0495-2351 873

 

dalish@cwrdm.org

ദിഗില റാണി എം

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-3, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 873

digila@cwrdm.org

ദിനേഷ്  കെ. എം

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 829

dinesh@cwrdm.org

ദിനിൽ ആന്റണി

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 805

dinil@cwrdm.org

ഡോ.  ദിപു എസ് 

സയന്റിസ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (നെയ്യാറ്റിൻകര) ഉപകേന്ദ്രം

0471-2222319

dipu@cwrdm.org

ഡോ.  ദൃശ്യ ടി. കെ 

മേധാവി & പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495- 2351 804

drissia@cwrdm.org

ഫെബിൻ കെ. എസ് 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 828

febin@cwrdm.org

ഹഫ്സത്ത് ലബീബ പി .എം 

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിനാൻസ്

0495-2351 814

pmh@cwrdm.org

ഇജാസ് കെ

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 870

ihjas@cwrdm.org

ജൈനെറ്റ് പി. ജെ 

സയന്റിസ്റ് (ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ,  ഇ.വി.പി യുടെ കാര്യാലയം,  കെ. എസ്. ടി. എസ്. ടി. ഇ ), ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

 

jainet@cwrdm.org

ഡോ. ജയസൂര്യൻ കെ.  കെ

സയന്റിസ്റ് - ബി & എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ ടി. പി. എ , എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ട്രെയിനിങ്  & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 804

jkk@cwrdm.org

കെ. ബാസിൽ 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 867

basil@cwrdm.org

ലിജി സി.പി

സ്‌റ്റെനോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ്-1, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

0495-2351 803

liji@cwrdm.org

ഡോ. മഗേഷ് എൻ. എസ് 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 874

magesh@cwrdm.org

മഹാദേവ് എം.ജി 

രജിസ്ട്രാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 810

mahadev@cwrdm.org

മാമുക്കോയ എൻ 

ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ്-5 , ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 831

mamukoya@cwrdm.org

ഡോ. മഞ്ജുള പി 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495 2351 869

mp@cwrdm.org

ഡോ. മനോജ് പി. സാമുവൽ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 

സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

0495-2351 803

manoj@cwrdm.org

മൊഹമ്മദ്‌ സി 

ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ്-4, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 828

mohamed@cwrdm.org

ഡോ.കെ.സി.എച്.വി. നാഗകുമാർ

സയന്റിസ്റ്& ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫെസിലിറ്റി i/c, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 892

chinni@cwrdm.org

ഡോ നവീന കെ

സയന്റിസ്റ് - ബി, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 846

naveenak@cwrdm.org

നീമ ഷാഹുൽ 

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 817

neema@cwrdm.org

നിമേഷ് കെ. കെ

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 844

nkk@cwrdm.org

നിഷ കെ. കെ 

ഓഫീസ്  അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 807

nisha@cwrdm.org

ഡോ. നിത്യ എസ് 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0471-2222 319

snithiya@cwrdm.org

പാർത്ഥസാരഥി ഇ. പി 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 845

psarathi@cwrdm.org

പ്രദീപൻ സി

ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ  ഗ്രേഡ്-1, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 807

pradeepan@cwrdm.org

പ്രജിത്‌ വി

സയന്റിസ്റ് - ബി (

പഠന അവധി), ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 825

prajith@cwrdm.org

സി. വി പ്രമോദ് 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 831

prm@cwrdm.org

പ്രമോദ് എൻ. വി 

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-4, എറണാകുളം (മണിമലക്കുന്ന്) ഉപകേന്ദ്രം

0481-2563 197

pnv@cwrdm.org

പ്രശാന്ത് എസ്. എസ് 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, തിരുവനന്തപുരം (നെയ്യാറ്റിൻകര) ഉപകേന്ദ്രം

0471-2222 319

prasanth@cwrdm.org

ഡോ. സി. പി പ്രിജു 

സയന്റിസ്റ്, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 854

priju@cwrdm.org

ആർ. കെ ധർമരാജൻ 

ഓഫീസ്  അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ 

സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

0495-2351 800

dharmarajan@cwrdm.org

ഡോ. റെയ്‌സി എം. സി 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 858

raicymc@cwrdm.org

പി. സി രാജീവ് 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-4, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

 

0495-2351 845

 

praj@cwrdm.org

രാജിന വി. വി

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 807

rajina@cwrdm.org

രമ കെ 

ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-1, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 820

remak@cwrdm.org

ഡോ. രഞ്ജിത് കെ. ആർ 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 872

renjith@cwrdm.org

ഡോ. രശ്മി ടി. ആർ

മേധാവി i/c & സീനിയർ സയന്റിസ്റ്, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്, ഐസോടോപ്പ് ഫെസിലിറ്റി  i/c

0495-2351 871

rtr@cwrdm.org

സബിത സി. ജോസഫ് 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 873

scj@cwrdm.org

എം. വി സന്തോഷ് 

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-3, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 833

santhosh@cwrdm.org

ഡോ.സന്തോഷ്  ഓണ്ടെ

സയന്റിസ്റ് - ബി, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 891

ontesantosh@cwrdm.org

ഡോ. ശരത്ജിത്‌ എം. സി

സയന്റിസ്റ് - ബി, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 893

sarathjithmc@cwrdm.org

ശശിധരൻ പി 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-5, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 867

sp@cwrdm.org

ശശിധരൻ പള്ളികുടിയൻ 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-5, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 830

spalli@cwrdm.org

ശശികുമാർ എൻ. പി 

ഓഫീസ്  അറ്റന്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 840

sasikumar@cwrdm.org

ഷബീർ പി. കെ

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-3251 818

shabeer@cwrdm.org

ഡോ. ശരണ്യ ടി. എം

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-3251 856

sharannyatm@cwrdm.org

ഡോ. ഷിജി എം 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-3, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 870

shiji@cwrdm.org

സിജു വി 

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-3, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 807

siju@cwrdm.org

സിന്ധു ഐ. എ 

ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-5, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495 2351 840

sid@cwrdm.org

സ്മിത ജെ. എസ് 

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-3, തിരുവനന്തപുരം (നെയ്യാറ്റിൻകര) ഉപകേന്ദ്രം

0471-2222 319

smitha@cwrdm.org

ഡോ. സ്മിത വി. എസ്

സയന്റിസ്റ് - ബി, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 866

smithavs@cwrdm.org

ഡോ. ശ്രുതി കെ. വി 

സയന്റിസ്റ് - ബി, തിരുവനന്തപുരം (നെയ്യാറ്റിൻകര) ഉപകേന്ദ്രം

0471-2222 319

sruthi@cwrdm.org

സുധീഷ് എം 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-3, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 862

sudheesh@cwrdm.org

ഡോ. സുരേന്ദ്രൻ യു (on Lien to ICAR-NBSSLUP, Nagpur)

മേധാവി & പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

---

suren@cwrdm.org

ഡോ.  തങ്കമണി എസ് 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 895

thangamani@cwrdm.org

ഡോ.  തേന്മൊഴി എം 

സയന്റിസ്റ് - ബി, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 843

thenmozhi@cwrdm.org

ഡോ. വേണുപ്രസാദ്‌ എച്. ഡി (ഡപ്യൂട്ടേഷൻ- മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ & ഫാർമർ വെൽഫയർ,   ഭാരത സർക്കാർ )

സയന്റിസ്റ് - ബി, ട്രെയിനിങ് & ഔട്ട്റീച്ച് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ് 

0495-2351 842

venu@cwrdm.org

വിജയകുമാർ പി 

അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 811

vijaypaloth@cwrdm.org

വിജിത പി

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-2, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 845

vijithap@cwrdm.org

വിമല ടി 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-3, ഇക്കോളജി  & എൻവയേൺമെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 866

vimala@cwrdm.org

വിഷ്ണുദാസ് എൻ 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1, ഹൈഡ്രോളജി & ക്ലൈമറ്റോളജി ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 820

vishnudas@cwrdm.org

വിഷ്ണു എം. കെ 

ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-1, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 845

vishnumk@cwrdm.org

വിവേക് ബി 

സയന്റിസ്റ്, ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പ്

0495-2351 884

vivek@cwrdm.org

സീനത്ത് എൻ. കെ

അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഗ്രേഡ്-1, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ & ഫിനാൻസ്

0495-2351 813

zen@cwrdm.org