• ആമുഖം
  ജലം ജീവന്റെ അമൃതവും ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന പ്രകൃതിവിഭവവുമാണ്. മഴ, ഉപരിതലജലം, ഭൂഗർഭജലം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ, സംരക്ഷണം, വികസനം, പരിപാലനം, വിനിയോഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാര രീതികൾ അവലംബിക്കുന്നതിനും   ഗവേഷണവും വികസനവും കൺസൾട്ടൻസി- വിപുലീകരണ പരിപാടികളിൽ മാർഗനിർദേശവും നേതൃത്വവും നൽകുക, അടിസ്ഥാനപരവും പ്രായോഗികവുമായ ഗവേഷണത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സുസ്ഥിരമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ജല-കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗം നൽകിവരുന്ന സേവനങ്ങൾ.
  എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജലമാണ്, അതിനാൽ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യത്തിൽ, ജലലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, അമിതോപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും, ജലശ്രോതസ്സുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ഗവേഷണത്തിലൂടെയുള്ള സുസ്ഥിര ജല പരിപാലനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.  സംസ്ഥാന, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടും ദൗത്യവും ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

  ദർശനം
  ജല-കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, വ്യത്യസ്തമായ പഠന ശാഖകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പ്രയോഗികതയിലൂന്നിയുള്ള  ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഉപരിതല ഭൂഗർഭജല ജലശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള  ശാസ്ത്രീയ അവബോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്.

  ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ 
  സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി സുസ്ഥിരമായ പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, മഴ, ഉപരിതല ഒഴുക്ക്, ഭൂഗർഭജല സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ, സംരക്ഷണം, വികസനം, പരിപാലനം, വിനിയോഗം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അറിവും ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജല-കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെ ദൗത്യം. 

  മുഖ്യ ഗവേഷണ/പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ
  ജല-കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണം, വികസനം, കൺസൾട്ടൻസി പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഹൈഡ്രോളജി, ഫോറസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളജി, റിവർ മെക്കാനിക്സ്, വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രവചനം, ജലസംഭരണി, ഭൂഗർഭജലം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ജലശാസ്ത്രം, ഹൈഡ്രോജിയോളജി, ആഗോളവും പ്രാദേശികവുമായ കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങൾ, ഭൂഗർഭജല മോഡലിംഗും അതിന്റെ ഉപമേഖലകളും, തണ്ണീർത്തട ജലശാസ്ത്രം, ഹൈഡ്രോ-ജിയോഫിസിക്സ്, സബ്സർഫേസ് ഫ്ലോ  ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്, ലാൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഷ്യൻ ഇന്ററാക്ഷൻ, പാലിയോ-ഹൈഡ്രോളജി, കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പാരിസ്ഥിതിക പ്രവാഹങ്ങൾ,  റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന സമീപനത്തിലൂന്നിയ ഗവേഷണം  ആത്യന്തികമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇവ കൂടാതെ, ജല-കാലാവസ്ഥാശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗം ജലവിഭവ മേഖലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും പരിശീലന അവസരങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 • ഹൈഡ്രോളജി & ഹൈഡ്രോജിയോളജി
  • സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറന്റ് മീറ്റർ
  • കോൺടാക്റ്റ് ഗേജ്
  • സൗണ്ടിംഗ് (അക്കൗസ്റ്റിക്, ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രോഡ്)
  • ഡബിൾ റിംഗ് ഇൻഫിൽട്രോമീറ്റർ
  • മിറർ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ്
  • ടോപ്പോഷീറ്റുകൾ (1:50,000) 
  • ടോട്ടൽ  സ്റ്റേഷൻ (സോക്കിയ സെറ്റ് 550Rx)
  • ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ തിയോഡോലൈറ്റ് (SOKKIA DT6)
  • ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ (SOKKIA RED2A)
  • എക്കോ സൗണ്ടർ (TAMAYA TDM 9000B)
  • ഓഷ്യൻ കറന്റ് മീറ്റർ (MCON DRDF)
  • ഫ്ലോ മീറ്റർ - എഫ് പി211,ഫ്ലോ പ്രോബ്,5’-15'' (ഗ്ലോബൽ വാട്ടർ യുഎസ്എ)
  • ഗ്രാബ് സാംപ്ലർ 
  • വാൻ വീൻ ഗ്രാബ്
  • വാട്ടർ കറന്റ് മീറ്റർ (പിഗ്മി & കപ്പ് )
  • ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് ബാലൻസ്
  ജിയോഫിസിക്കൽ
  • എ ബി ഇ എം  ടെറാമീറ്റർ എസ് എഎസ്   300സി
  • ടെറാമീറ്റർ എൽ എസ്  വി 2 മൾട്ടി ഇലക്ട്രോഡ് സിസ്റ്റം
  • അക്വാമീറ്റർസി ആർ എം ഓട്ടോ സി
  • • ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം
  • ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റം 
  ജിയോ ടെക്നിക്കൽ
  • സാമ്പിൾ ഓഗറുകൾ
  • കോംപാക്ഷൻ അപ്പാരറ്റസ് 
  • കൺസോളിഡേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉപകരണം
  • ഡയറക്ട്  ഷിയർ അപ്പാരറ്റസ് 
  • പെർമബിലിറ്റി അപ്പാരറ്റസ് 
  • പോക്കറ്റ് പെനെട്രോമീറ്റർ
  • ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 
  • ട്രൈ-ആക്സിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പാരറ്റസ് 
  • ലാബ് വെയ്ൻ ഷിയർ ഡിവൈസ് (മോട്ടോറൈസ്ഡ്)
  • ഇൻഫ്രാറെഡ് മോയ്സ്ചർ  ബാലൻസ്
  • ഗ്രൈൻ സൈസ് അനാലിസിസ് അപ്പാരറ്റസ് (ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് )
  • ഓട്ടോമാറ്റിക് ലെവൽ അപ്പാരറ്റസ് 
  • നെഫെലോ-ടർബിഡിമീറ്റർ
  • യൂടെക് മൾട്ടിപാരാമീറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്  (പോക്കറ്റ് തരം)
  • അക്വാസോൾ മൾട്ടിപാരാമീറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്  (പോക്കറ്റ് തരം)
  സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ 
  • ഭൂഗർഭജല മോഡലിംഗ് സിസ്റ്റം (GMS) സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • Rockworks GIS ലിങ്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • RES2D സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • AqQA സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • ENVI സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • മൈക്ക് ബേസിൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • അക്വേറിയസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
  • മൈക്ക് 11
  • WMS 5.1
  • റിബാസിം
  • NIH_ReSyP

  MIKE (Denmark)

  MATLAB (USA)

  HEC-RAS (USA)

  MIKE (Denmark)MIKE (Denmark) MATLAB (USA)MATLAB (USA) HEC-RAS (USA)HEC-RAS (USA)

  GMS - Groundwater Modelling System (USA)

  ROCKWORKS GIS LINK (USA)

  RES2D (USA)

  gms1gms ROCKWORKS GIS LINK (USA)ROCKWORKS GIS LINK (USA) RES2D (USA)RES2D (USA)

  AqQA (USA)

      AqQA (USA)AqQA (USA)

   

Urban Flood Studies for Kochi and Kozhikode cities in Kerala

Urban Flood Studies for Kochi and Kozhikode cities in Kerala

Principal Investigator:
Co Principal Investigator/s:
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Duration:
3 Years
Budget:
25,27,000/-
Quantification of Uncertainties in the SWAT model for better prediction of the stream flow discharge in selected river basins in Kerala

Quantification of Uncertainties in the SWAT model for better prediction of the stream flow discharge in selected river basins in Kerala

Principal Investigator:
Co Principal Investigator/s:
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Duration:
3 Years
Budget:
980000/-
Integrated Management of Surface Water and Groundwater in the Changing Climatic Scenario to Mitigate Water Scarcity in Valapattanam River Basin

Integrated Management of Surface Water and Groundwater in the Changing Climatic Scenario to Mitigate Water Scarcity in Valapattanam River Basin 

Principal Investigator:
Co Principal Investigator/s:
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Duration:
3 Years
Budget:
19,72,000/-
Feasibility study of proposed project of interlinking of Bharathappuzha and Biyyam Kayal
Water resources management programme for Kerala University of Health Sciences
Rainwater Harvesting And Groundwater Recharge In And Around Synthite Industries Campus, Kolenchery-Ernakulam District. Synthite Industries (P) Ltd., Kolenchery
Budget:
Rs. 5.90 lakhs
Integrating Hydrology and Agriculture with livelihood issues
Rainwater harvesting and groundwater recharge in the Cochin Special economic zone campus, Kakkanad. Cochin Special Economic Zone (8.85 laks)
Assessment of water availability for the NHAI-ULCCS project for six laning of NH-17 section from Thalapady to Chengala in Kasaragod District
Geophysical study of freshwater lens dynamics of islands of the Lakshadweep archipelago, Southwest India
Funding Agency:
Department of Science and Technology - Science and Engineering Research Board
Project Type:
Externally Funded
Environmental Impact Assessment for the proposed project of Interlinking of Bharathapuzha and Biyyam Kayal (Water Resource Department, Government of Kerala.

Environmental Impact Assessment for the proposed project of Interlinking of Bharathapuzha and Biyyam Kayal (Water Resource Department, Government of Kerala,

Principal Investigator:
Non-CWRDM Co-Principal Employee:
Dawn Emil Sebastian
Date of Completion:
Budget:
6,00,000
EIA study of proposed project of interlinking of Bharathappuzha and Biyyam Kayal

EIA study of proposed project of interlinking of Bharathappuzha and Biyyam Kayal

Principal Investigator:
Non-CWRDM Co-Principal Employee:
Dawn Emil Sebastian
Funding Agency:
Irrigation Department, Malappuram
Date of Completion:
Duration:
3 Months
Budget:
6 Lakhs
Preparation of water management plan for Tuticorin Airport
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Airport Authority of India
Date of Completion:
Duration:
2020-2021
Rainwater Harvesting in Government Engineering College Sreekrishnapuram, Palakkad
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Government Engineering College, Palakkad
Date of Completion:
Duration:
3 months
Feasibility of sand mining of selected rivers in Kozhikode District
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
LSGD
Date of Completion:
Duration:
4 Months
Water management plan for Calicut International Airport
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Airport Authority of India
Date of Completion:
Duration:
9 Months
Technical Support' for the implementation of Jalanidhi Projects in 26 Grama Panchayats as part of the (completed) project on 'GP Level Water Security Plan for 26 GP’s’ for Jalanidhi Project Phase II, Batch II
Funding Agency:
KRWSA, GOK,
Date of Completion:
Budget:
Rs. 130.0 lakhs
Preparation of a Management Action Plan for the Rejuvenation of Manjalithodu in Angamali
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Directorate of Environment & Climate Change, Govt. of Kerala
Date of Completion:
Budget:
Rs. 8 Lakhs
Characterization and spatial distribution of sediment deposition in the Malampuzha Reservoir
Funding Agency:
Govt. of Kerala
Date of Completion:
Budget:
Rs.37.00 lakhs
Preparation of ‘Water Security Plan for 13 Grama Panchayats for the implementation of sustainable Community Water Supply Schemes under Jalanidhi Project Phase-II, Batch-3’
Funding Agency:
KRWSA
Date of Completion:
Duration:
3 months
Budget:
Rs. 65.00 lakhs
Feasibility study for sourcing water from Chittumala Chira for Technopark, Kollam. Technopark Trivandrum
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Technopark Trivandrum
Date of Completion:
Duration:
3 months
Budget:
Rs. 2 Lakhs
Preparation of Soil Fertility Map for Thrissur District in GIS
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
KFRI, Thrissur
Date of Completion:
Duration:
3 months
Budget:
Rs. 0.75 Lakhs
Study on the 'Water Budget for various watersheds (34nos) falling within the Kalpetta Block Panchayat of Wayanad District'
Funding Agency:
Kalpetta Block Panchayat
Date of Completion:
Budget:
Rs. 03.00 lakhs
Identification of Command Area and Estimation of Water Requierment of Pazhassi Irrigation Project
Funding Agency:
CADA
Date of Completion:
Budget:
Rs. 02.81 lakhs
Rapid EIA due to Dredging of Sand from the Port limits of Azheekkal and Ponnani
Funding Agency:
Port department
Date of Completion:
Budget:
Rs. 05.00 lakhs
Water Security Plan for 26 Grama Panchayats in Kerala
Funding Agency:
KRWSA-Jalanidhi, Govt: of Kerala
Date of Completion:
Duration:
6 months
Budget:
Rs. 130.00 lakhs
Management Action Plan (MAP) for Sasthamcotta lake
Funding Agency:
Govt. of Kerala
Date of Completion:
Budget:
Rs. 5.00 lakhs
Augmentation of Calicut Medical College Water Supply through Rainwater Harvesting
Funding Agency:
Calicut Medical College
Date of Completion:
Rapid Environment Impact Assessment of Kinfra Park at Thrissur
Funding Agency:
KINFRA
Date of Completion:
Budget:
Rs. 15.00 lakhs
Rapid EIA due to dredging of sand from the Port limits of Munambam/Kodungalloor
Funding Agency:
Port Department, Govt. of Kerala
Date of Completion:
Duration:
2years
Budget:
Rs. 05.00 lakhs
Flood Investigation for the preparation of Flood Mitigation plan for Punoorpuzha, Kozhikode
Principal Investigator:
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
IDRB, Govt. of Kerala
Date of Completion:
Duration:
6-months (2021)
Budget:
Rs. 8 Lakhs
Feasibility Study on Alternate Water Sources for the Infopark Kochi Campus
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Infopark
Date of Completion:
Duration:
6 Months
Social Audit of Kallada Irrigation Project
Funding Agency:
WRD, Government of Kerala
Date of Completion:
Duration:
1 year
Budget:
Rs. 15.00 lakhs
Studies on mining of river sand from the local bodies of northern Kerala
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
Local Bodies of Kerala
Date of Completion:
Hydrological responses of forested and deforested catchments a case study
Principal Investigator:
Co Principal Investigator/s:
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Date of Completion:
Duration:
3 years
Recharge Estimation and Groundwater Resources Assessment of Keecheri-Puzhackal river basins, Central Kerala
Principal Investigator:
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Date of Completion:
Duration:
2 years
Budget:
Rs. 25.86 lakhs
Modelling of Saltwater intrusion in the shallow coastal aquifers of Ernakulam – Alappuzha region
Principal Investigator:
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Date of Completion:
Duration:
2 years
Budget:
Rs. 23.22 lakhs
Hydrology of Tanks and Ponds in Bharatapuzha basin in Kerala State
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Date of Completion:
Duration:
3years
Budget:
Rs. 32.06 lakhs
Study on the Environmental status of Kozhikode City
Project Type:
CWRDM Plan Funded
Date of Completion:
Budget:
Rs. 11.80 lakhs
Demonstration of measures to enhance the efficiency and utility of existing water conservation structures and other natural sources for better water harvesting
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
UNDP
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Duration:
2 years
Investigations on the Environmental Quality Deterioration of Pookode Lake in Wayanad District
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
DTPC Wayanad
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Duration:
1 Year
Feasibility Study for Identifying Surface Water Source for Kerala Minerals and Metals Ltd, Kollam
Co Principal Investigator/s:
Funding Agency:
KMML, Kollam
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Duration:
1 Year
Technical feasibility of water body development at Paroppadi, Kozhikode
Funding Agency:
Tourism Department
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Duration:
6 Months
Augmentation of Water supply to Guruvayur Water Supply through Rainwater Harvesting
Funding Agency:
Guruvayur Devaswom
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Augmentation of Water Supply to Chathamangalam Govt: Diary and Poultry Farm through Rainwater Harvesting
Funding Agency:
Chathamangalam Govt: Diary and Poultry Farm
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Study on locating Locating Treated effluent site for Kochi Refinery
Funding Agency:
BPCL,Kochi
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Duration:
1year
Water Footprint for the Kerala State Government Secretariat’
Funding Agency:
Energy Management Centre (EMC), Thiruvanathapuram
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Water Resources Development Plan for DSC Campus
Funding Agency:
DSC Kannur
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Evaluation of Hydrologic features of Semi-Arid, Semi- Humid and Humid Tropic Watersheds and the Development of Decision Support Systems (DSS) for their Management
Funding Agency:
DST, NRDMS
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Impact Assessment of Mazhapolima Project on Groundwater Regime in Thrissur District
Funding Agency:
Mazhapolima, Monitoring and Coordination Unit (MMCU), Thrissur
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Investigation on Water Resource Development Plan for Kerala University for Health Sciences Campus at Mulamkunnathkavu, Trichur’
Funding Agency:
KUHS, GoK
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Integrated drainage improvement plan for facilitating sustainable farming activities in the low lying paddy fields in Mavoor Panchayat, Kozhikode
Funding Agency:
Mavoor Panchayat
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Conservation and Protection of Sasthamcotta lake in Kollam District’
Funding Agency:
Dept. of Environment and Directorate of Environment and Climate Change,GoK
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Study for Modernization the Thanneermukkom Barrage and Thottappally Spillway for efficient water management in Kuttanad region, Kerala
Funding Agency:
MoWR
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Hydro-geomorphology and hydrogeology of coastal aquifers of central Kerala: Special reference to saline water intcursion
Principal Investigator:
Funding Agency:
DST-SERC
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Water Resource Development Plan for the Cyber Park Kozhikode
Funding Agency:
Cyber Park Kozhikode GoK
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Integrated Water Resource Development Plan for the proposed residential project site at Kuttikattur, Kozhikode
Funding Agency:
Malabar Mountain Infrastructure Pvt Ltd, Kozhikode
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Water Resource Development Plan for the INKEL-KSIDC Park at Panakkad in Malappuram District
Funding Agency:
INKEL, GoK
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Hydro geological and drainage investigations in the proposed Thermal Power Plant at Cheemeni, Kasargode
Funding Agency:
KSIDC, GoK
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:
Integrated water resources management plan for Cochin Medical City, Cochin
Funding Agency:
Cochin Medical City and Tourism Pvt. Ltd
Project Type:
Externally Funded
Date of Completion:

No publications exists in this category

Publication Year
2022 Sharannya, T. M., Venkatesh Kolluru, Mahesha Amai and Tri Dev Acharya (2022). Enhanced streamflow simulations using nudging-based optimization coupled with data-driven and hydrological models. Journal of Hydrology: Regional Studies, 43(10), 101190. https:
2021 Sharannya, T. M., Venkatesh, K., Mudbhatkal, A., Dineshkumar, M., and Mahesha, A. (2021). “Effects of land use and climate change on water scarcity in rivers of the Western Ghats of India.” Environmental Monitoring and Assessment Journal., 193(12). https:
2020 Sharannya, T. M., Al-Ansari, N., Barma, S. D., and Mahesha, A. (2020). “Evaluation of Satellite Precipitation Products in Simulating Streamflow in a Humid Tropical Catchment of India Using a Semi-Distributed Hydrological Model.” Water, Vol. 12, Page 2400,
2018 Sharannya, T. M., Mudbhatkal, A., & Mahesha, A. (2018). Assessing climate change impacts on river hydrology – A case study in the Western Ghats of India. Journal of Earth System Science, 127(6), 1–11. Use the "Insert Citation" button to add
2019 Drissia T K, 2019, Spatial and Temporal Variation of Water Stress in Bharathapuzha River Basin, Kerala, India, Journal of The Institution of Engineers (India): Series A, vol. 100, no. 1, pp 167–175. https://doi.org/10.1007/s40030-018-0336-1
2019 Drissia, T.K., Jothiprakash, V. & Anitha, A.B. (2019) Flood Frequency Analysis Using L Moments: a Comparison between At-Site and Regional Approach, Water Resour Manage, Vol.33 (3): pp 1013-1037. https://doi.org/10.1007/s11269-018-2162-7
2019 Drissia, T.K., Jothiprakash, V. & Anitha, A.B. (2019) Statistical classification of streamflow based on flow variability in west flowing rivers of Kerala, India, Theor Appl Climatol., 137, pp 1643-1658. https://doi.org/10.1007/s00704-018-2677-0
2016 Narasimha Prasad,N B (2016), Global Water Shortages, Mathrubhumi Knowledge & Beyond Year Book, Mathrubhubi Printing & Publishing Company Ltd, Kozhikode, pp.82-94.
2015 Abdulla P K, Pravya Jayaraj C V, Priyalakshmi M T, Chandran K and James E J (2015), Changes to a Drive-in Beach in Southwest India due to Severe Erosion and Subsequent Reformation, Elsevier Aquatic Procedia, 4 (2015), DOI 10.1016/j.aqpro2015.02.048, pp 35
2015 Amritha Thankachan and Anitha A B (2015). Systems approach for optimal operation of water resources schemes in Kuttiyadi river basin, Kerala. International Journal of Elsevier, Aquatic Proceedia 4 (2015), pp 593-600
2015 Anilkumar K S, Priju C P and Narasimha Prasad N B (2015). Study on Saline water intrusion into the Shallow coastal aquifers of Periyar River basin, Kerala using Hydrochemical and Electrical resistivity methods. Aquatic Procedia, 4: 32-40.
2015 Anilkumar K.S., Priju C.P. and Narasimha Prasad N.B. (2015) Study on Saline water intrusion into the Shallow coastal aquifers of Periyar River basin, Kerala using Hydrochemical and Electrical resistivity methods” Aquatic Procedia, Elsevier B.V. Publishers
2015 Aparna P, Nigee K, Shimna P and Drissia T K (2015), Quantitative Analysis of Geomorphology and Flow pattern Analysis of Muvattupuzha riverbasin using Geographic Informaion System, Aquatic Procedia, Issue on International Conference on Water Resources Coas
2015 Unnikrishnan Warrier, C., Praveen Babu, M., Sudheesh, M. and Deshpande, R.D., 2015., Studies on Stable Isotopic Composition of Daily Rainfall from Kozhikode, Kerala, India’, DOI: 10.1080/10256016.2016.1103238
2015 Yousef Ali H, Priju C.P. and Narasimha Prasad N.B. (2015) Delineation of Groundwater Potential Zones in Deep Midland Aquifers along Bharathapuzha River Basin, Kerala Using Geophysical Methods” In: Aquatic Procedia, Elsevier B.V. Publishers, v.4, pp.1039-1
2014 Abdulla P K and Dinil Sony C (2014), Lessons Learnt from the Manual Dredging of a Minor Port in Northern Malabar. International Journal of Scientific Engineering and Technology (ISSN: 2277-1581), Issue Special, December, pp 22-27
2014 Dinesan V P (2014). "River Link an Impact Study". Kerala Calling, Published by Information and Public Relations Department on behalf of Govt. of Kerala , August 2014,Vol-34, No 10, pp 20 – 25.
2014 Dinesan V P (2014). 'World Water Day- Relevance and Its Mission'. Kerala Calling, Published by Information and Public Relations Department on behalf of Govt. of Kerala , April 2014,Vol-34, pp 25 – 29.
2014 Drissia T K, Dinil Sony C, Anitha A B(2014). ‘Variation of reference evapotranspiration and the related climatic parameters in humid tropics’ International Journal of Earth Science and Engineering. Vol. 7 No 1, , February 2014. pp 147-154
2013 Dinesan, V P (2013). 'Monsoon Rainfall Deficit and Its Impact' Jr. Kerala Calling, Vol. 33, pp.35-33, March 2013.
Publication Year
2024 T M. Sharannya., Drissia T.K. (2024). Spatio-Temporal Variability of Streamflow and its Effect on Hydrological Regime in a Tropical Watershed of Western Ghats, India. Vol. of Abstracts 36th Kerala Science Congress, 8 - 11 February 2024, Govt College Kasar
2024 T. M. Sharannya., Farissa Razack (2024). Spatial Dynamics of Blue and Green Water Resources in the Humid Tropical Catchment of the Western Ghats, India. National Conference on Water and Climate (NCWC-2024) held on April 23-24th, 2024.
2023 T.M. Sharannya., and Sachin C., (2023). “Enhancing Hydrological Understanding:Insights from SWAT Modeling”. National Convention of Civil Engineers, Water Management for Sustainability using Emerging Technologies organised by The Institution of Engineers (
2022 T. M. Sharannya, and Mahesha, A. (2022). “Assessment of Streamflow under Climate Change Scenarios in Kariangode River Basin of Kerala”. International Conference on Water and Environmental Management (WEM-2022), CWRDM.
2021 T.M., Sharannya., and Mahesha, A. (2021). “Hydrologic Impact of Climate Change on Gurupura Catchment - Western Ghats of India”. Canadian Geophysical Union Conference. Sponsored by Canadian Geophysical Union – Hydrology Section, Canadian Young Hydrologic S
2020 T.M.,Sharannya, and Mahesha, A. (2020). “Application of RS and GIS to simulate runoff in a humid catchment”. International Conference on Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering 25th HYDRO 2020, NIT Rourkela, India, paper id-023.
2019 T.M.,Sharannya., DineshKumar M., and A.Mahesha (2019). “Assessment of water balance of a humid tropical river Basin”. International Conference on Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering 24th HYDRO 2019, Osmania University, Hyderabad, Pune, Ind
2019 Dinesh Kumar M., Sharannya, T.M., and A. Mahesha, (2019). A comparative study on univariate and bivariate flood frequency analysis in Netravathi basin, Karnataka. Proc. Int. Conf. Hydraulic, Water Resources and Coastal Engg., (HYDRO 2019).
2017 T.M. Sharannya., Amogh, M. and A.Mahesha (2017). Hydrologic impact of climate change on Gurupura catchment, India, Proc. X Int. Geographical Union Conf. on Urbanization, Health & Wellbeing and Sustainable Development Goals. March 17-19, 2017 held at O
2016 T.M. Sharannya., Sreelakshmi., Drissia (2016). “Discharge simulation for Thuthapuzha subbasin of Bharathapuzha River basin in Kerala”, Proc. of International Conference on Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering (HYDRO 2016). December 8– 10,20
2016 C.A. Rishikeshan., H. Ramesh., T.M. Sharannya (2016) “Comparison of Delineated Watersheds and its Parameters Derived from Open Source Dem Datasets using Geospatial Tools”, Proc. of International Conference on Hydraulics, Water Resources and Coastal Engine
2020 Anaz A, Nikhil P, Drissia TK, NagaKumar KChV, Dinesan VP (2020) Hydrological Modelling using SWAT Model for Chaliyar River Basin, Kerala. In: Book of Abstracts of “IIIrd Indian National Groundwater Conference (INGWC-2020) Groundwater Resources Management
2016 Drissia T. K., Anjali T. P., Jeethu S. R., Anitha A. B., Dinil Sony C.(2016) , Assessment of Water Stress of Bharathapuzha River Basin In Kerala, proceedings 21st International Conference on Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering (HYDRO-2016)
2015 Anilkumar K.S., Priju C.P. and Narasimha Prasad N.B. (2015) Study on Saline water intrusion into the Shallow coastal aquifers of Periyar River basin, Kerala using Hydrochemical and Electrical resistivity methods” In: Aquatic Procedia - Proceeding of the i
2015 Yousef Ali H, Priju C.P. and Narasimha Prasad N.B. (2015) Delineation of Groundwater Potential Zones in Deep Midland Aquifers along Bharathapuzha River Basin, Kerala Using Geophysical Methods” In: Aquatic Procedia - Proceeding of the international confere
2014 Abdul Hameed E, Arun P R, Narasimha Prasad N B (2014) Impact on groundwater table due to construction of a vented weir across a seasonal stream in northern Kerala-a case study. Proceedings of the International Symposium on ‘Integrated Water Resources Mana
2014 Abdulla P K, Dinil Sony C and Anitha A B (2014), Manual Dredging of a Minor Port in Northern Malabar, Proceedings of the National Conference on Changing Climatic Scenario and Sustainable Resources Management (CSSR 14) at NSS College of Engineering, Palakk
2014 Abdulla P K, Dinil Sony C, Chandran Kolappadan, Rajeev P C and Anil M T (2014), Impact of Manual Dredging of a Minor Port at Ponnani, in Kerala, Proceedings of the International Symposium on Integrated Water Resources Management (IWRM 2014), February 19-2
2014 Abdulla P K, Praviya Jayaraj C V, Aiswaraya P and James E J (2014), Spatial Variation of Littoral Materials between Two Minor Ports on Southwest Coast of India, Proceedings of Indian Geotechnical Conference IGC-2014, December 18-20, 2014, Kakinada, India,
2014 Abdulla P K, Priyalakshmi M T, Harshalatha V and Priyanka V V (2014), Grain Size of Beach Sediments along the North Kerala Coast, Proceedings of Indian Geotechnical Conference IGC-2014, December 18-20, 2014, Kakinada, India, pp 1437-1444

No publications exists in this category

No publications exists in this category